Radio2Carea Home
               |
 
Women of HOPE Tagalog 菲律賓語

《生命急救》系列 ︱ Tagalog

Women of HOPE Tagalog 菲律賓語

Tagalog Women of HOPE 菲律賓語智慧的婦人

Please tell us your feedback by Whatsapp: 852-67005776

Thank you for your feedback.

Hope you’d be blessed by Women of HOPE.

節目集數:

> >
21 Alitan, Ang Baluti ng Diyos
21 Conflict _ Armour of God
> >
20 Mga Paraan ng Paglilinis, Pagbabautismo
20 Cleaning tips, Baptism
> >
19 Dalamhati-Pagkawala ng anak, Ang Kaaliwan ng Diyos
19 Grief – Loss of a Child, God’s Comfort
> >
18 Sakit sa Ngipin, Kumunyon
18 Toothache, Communion
> >
17 Kumunidad, Ang Iglesia
17 Community, The Church
> >
16 Goiter-Kakulangan sa Iodine, Ang Pangunahing Problema
16 Goiter - Iodine Deficiency, Core Problem
> >
15 Paghahanda para sa Pagkakaroon ng Sanggol, Ang Salita ng Diyos ay Liwanag
15 Preparing for baby / Bible is a light
> >
14 Pagkalulong sa Sugal 2, Napagaling ang Lalaking Lumpo
14 Gambling Addiction 2, Paralyzed Man Healed
> >
13 Malusog at Ligtas na Paghahanapbuhay, Panahon ng Kamatayan
13 Occupational Health & Safety, A time to die
> >
12 Organik na Pagtatanim, Ang Muling Pagkabuhay
12 Organic Gardening, The resurrection
> >
11 Pagpapako, Mga Utang
11 Crucifixion, Loans
> >
10 Trachoma, Pagpapahid at Pagkakanulo (Easter 3)
10 Trachoma, Anointing and betrayal (Easter 3)
> >
9 Malusog na Pagtanda, Matagumpay na Pagdating
9 Healthy Aging, Triumphal Entry
> >
8 Ang natutunan ko mula sa aking Ina
8 What I learned from my mother
> >
7 Malarya, Inaanyayahan tayong lahat ng Diyos
7 Malaria, God invites all
> >
6 Pag-aalaga sa ating mga paa, Ang kadakilaan ng Mapagpakumbabang Paglilingkod
6 Foot Care, The Greatness of Humble Service
> >
5 Pagpapahinga at Panalangin
5 Relaxation and Prayer
> >
4 Bulutong Tubig, Pagmamahal sa Pera
4 Chicken Pox, Love of Money
> >
3 Pakikinig sa ating mga anak, Ang layunin ng isang ina
3 Listening to our children, A mother of purpose
> >
2 Pilay, Ang Pagbabagong buhay ni Naomi
2 Sprains, Naomi's conversion
> >
1 Kamag-anak na nasa Kulungan, Magtiwala sa Diyos sa panahon ng Kaguluhan
1 Relative in prison, Trust God in Trouble

節目回應

姓名:

聯絡電話/電郵:

相關節目集數:

回應:

    全部 客家話聖經 心靈進補 普通話聖經故事 生命急救 聖經故事 身心健康 靈修小品